آزفنداک
رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین قطره زیر باران می مانند ...

تاريخ : سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠

ازباغمی‌برندچراغانی‌اتکنند

تاکاججشنهای زمستانی‌ات کنند

پوشانده‌اند «صبح» تو را«ابرهای تار»

تنها به این بهانه که بارانی‌اتکنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دلمبند

این بار می‌برند که زندانی‌اتکنند

ایگلگمان مکن به شب جشن می‌روی

شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌اتکنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیمنیست

از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌اتکنند

آب طلب نکرده همیشه مرادنیست

گاهی بهانه‌ای است کهقربانی‌ات کنن