آزفنداک
رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین قطره زیر باران می مانند ...