ISO 9001 & 19011

استاندارد ایزو  2008 : 9001  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-الزامات

(Quality Management Sistems-Requirements)

و ممیزی داخلی 19011 ؛ رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی

(Guidelines For Quality And/Or Environmental Management Sistems Auditing)

* استانداردهای فوق ، راهنما یا اسلید آموزشی و یا خلاصه استاندارد نیستند ؛ بلکه متن کامل و اصلی استاندارد بین المللی می باشند که توسط موسسه استاندارد و تحقیق صنعتی ایران ترجمه شده است.

دانلود این استاندارد ها به زبان فارسی

/ 0 نظر / 16 بازدید