بلیت بخت آزمایی...

مرد عابد و پارسایی ناگهان دید از تمام ثروتش محروم شده است.می دانست خداوند در هر شرایطی او را کمک می کند. بنابراین دعا کرد: پروردگارا بگذار در مسابقه ی بخت آزمایی برنده شوم. سال ها و سال ها دعا کرد و هنوز فقیر بود. سرانجام روزی درگذشت و از آنجا که مرد بسیار پرهیزکاری بود، مستقیم به بهشت رفت.

هنگامی که به آنجا رسید حاضر نشد به بهشت وارد شود، گفت : تمام زندگی اش را مطابق آموخته های مذهبی اش زیسته است و خداوند هرگز نگذاشت او در مسابقه ی بخت آزمایی برنده شود. مرد با آزردگی گفت : هر قولی که به من دادی دروغ بود!

پروردگار پاسخ داد:همواره حاضر بودم در برنده شدنت کمک کنم اما هرچه هم که می خواستم کمکت کنم، تو هرگز یک بلیت بخت آزمایی نخریدی...!

برای خواندن داستانک های زیبای دیگر اینجا کلیک کنید ...

/ 0 نظر / 5 بازدید